24 - 25 November 2017

Brown Cup & Tarnovo Stars

Veliko Tarnovo

Organized by Brownteam

    • 25 November2017
Tarnovo Stars
middle distance
Belyakovetc
    • 26 November 2017
Brown Cup
middle distance
V. Tarnovo - Poligona
    • 26 November 2017
Brown Crazy Run
running show
V. Tarnovo - Poligona

Интервю с Тристан Бльомен

Следващият, попаднал под ударите на неудобните ни въпроси е „лудият” белгиец и победител в първото издание на Brown Crazy Run – Тристан Бльомен.

tristan2

 1. You came to Bulgaria twice in a single year. That’s more than most Bulgarians living in Belgium? Did you enjoy it?
Ти дойде в България два пъти в рамките на една година. Това е повече, от повечето Българи, живеещи в Белгия. Хареса ли ти?

Actually, i came to Bulgaria three times before JWOC. This country really attracts me. I love it's diverse terrains. And beautiful nature. The roads are bad sometimes, but i enjoy the scenic life of the area around Sofia, Zheleznitsa, Samokov and Borovets. It's safe to say, that of all the eastern european countries I've been to, the bulgarian people are the kindest and most open to foreign people. They enjoy seeing us. Which makes it enjoyable to stay there!

Всъщност, идвах в България три пъти преди JWOC. Тази държава наистина ме привлича. Харесват ми разнообразните и терени. И красивата природа. Пътищата са лоши понякога, но ми харесват живописните райони около София, Железница, Самоков и Боровец. Спокойно мога да кажа, че от всички източноевропейски държави, в които съм бил, българите са най-любезни и отворени към чужденците. Те обичат да ни виждат. Това прави престоя ни толкова приятен.

2.  You will stand in the history books as the first winner of the Brown Crazy Run. We promise to make more of these. Will you come back one day to defend your title?
Ще останеш в историята като първия победител в Brown Crazy Run. Обещаваме да правим още от тези. Ще дойдеш ли някой ден да защитаваш титлата си?

The Brown Crazy Run is the most spartan thing I've ever done! This is a must for all boys who want to prove they are men! I promise one day, I'll be back! (maybe we can make an arrangement)

Brown Crazy Run е най-спартанското нещо, което съм правил. Това е задължително за всички момчета, които искат да докажат, че са мъже. Обещавам, един ден ще се върна! (може би можем да се споразумеем нещо)

 3. Seriously. Did you like it and what it takes to win such a competition? You did it with a comprehensive margin too.
Сериозно. Хареса ли ти и какво се иска, за да спечелиш такова състезание. Ти го направи и с доста впечатляваща преднина.

As the name states... You have to be crazy and dare to jump in the unknown! This race is like a fight.. The start is very important. You have to be quick and strong in the first part and then technical in the last part. I think you also should do it without shirt (like a true spartan) so you don't carry water or dirt.

Както гласи името... Трябва да бъдеш луд и да дръзнеш да скочиш в неизвестното. Това състезание е като битка. Старта е много важен. Трябва да бъдеш бърз и силен в началото и техничен в края. Също мисля, че трябва да участваш без горнище (като истински Спартанец) за да не ти тежи, кtristanогато се намокри и окаля.

 4. You and your Belgian teammates did a clean sweep in the Brown Crazy Run. Are all Belgians that crazy and tough or it’s just the three of you?
Ти и твоите белгийски съотборници спечелихте първите три места в Brown Crazy Run. Всички белгийци ли са толкова луди и корави или само вие тримата?

We Belgians are normal. There is just something wrong with us three.

Ние белгийците сме нормални! Просто има нещо сбъркано в нас тримата.

 5. There is a rumor that Bulgarian girls are the prettiest. Do you approve?
Има слухове, че българските момичета са най-красивите. Потвърждаваш ли?

I've heard the rumours. I've also seen the rumours. :-) I think I'm one of the ones who started the rumours. Together with Papi. (Apostol Atanasov)

Чувал съм слуховете. Също съм и виждал слуховете :-) Даже мисля, че аз съм от тези, които дадоха начало на слуховете. Заедно с Папи. (Апостол Атанасов)

 6. Bonus question! Eden Hazard & Marouane Fellaini or Cristiano Ronaldo & Lionel Messi?
Бонус въпрос! Еден Азар и Маруан Фелайни или Кристиано Роналдо и Лионел Меси?

What do you think? Hazard and Fellaini, of course...

Ти как мислиш? Азар и Фелайни, разбира се...

Автор: Иван Димитров

Go to top